Thursday, August 23, 2012

บทที่ 3 ตัวอย่างการสร้างวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

หลังจากที่เราเรียนรู้การใช้งานและเครื่องมือต่าง ๆ จากบทที่ 1 – 2 แล้ว ในบทนี้เราจะมาสร้างวงจรไฟฟ้าแบบเป็นขั้นเป็นตอนกันอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น โดยจะขออธิบายทั้งหมด 4 ตัวอย่าง ซึ่งแต่ละตัวอย่างจะใช้วิธีสร้างที่แตกต่างกัน


3.1 การสร้างวงจรไฟกระพริบดวงเดียว

ในตัวอย่างนี้ขออธิบายการสร้างวงจรไฟฟ้ากระพริบดวงเดียว โดยการสร้างจะใช้สายสัญญาณลากเพื่อเชื่อมโยงให้ต่อกัน โดยขั้นตอนมีดังนี้


วงจรต้นแบบไฟกระพริบดวงเดียว


 1. เปิดโปรแกรม ISIS โดยคลิกที่ปุ่ม
 2. คลิกที่ ISIS เพื่อเปิดโปรแกรม

 3. จะปรากฏหน้าต่าง ISIS ขึ้นมาให้คลิกที่ปุ่ม
 4. คลิกที่ปุ่ม เพื่อเข้าไปเลือกอุปกรณ์

 5. ก็จะพบหน้าต่าง Pick Devices จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ให้หมด โดยคลิกเลือกที่ไลบรารีก่อน แล้วจึงดับเบิ้ลคลิกที่ชื่ออุปกรณ์ ซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องใช้หาได้ดังตารางต่อไปนี้ 6. เมื่อเลือกอุปกรณ์ครบหมดทุกตัวแล้ว จะเห็นว่าอุปกรณ์ได้เข้ามายังช่องอุปกรณ์ จากนั้นคลิกที่อุปกรณ์ที่ต้องการวงลงไปก่อนตัวแรก
 7. คลิกเมาส์หนึ่งครั้งบนพื้นที่ทำงาน เพื่อวางอุปกรณ์ลงไปในตำแหน่งที่ต้องการ

 8. วางอุปกรณ์ทุกตัวลงไปแล้ว จัดเรียงให้เหมือนวงจรต้นแบบ ดังรูป

 9. นำเมาส์มาชี้ที่ขาที่อุปกรณ์จะเห็นว่า มีสี่เหลี่ยมสีแดงเล็ก ๆ เกิดขึ้น ให้คลิกลงไปหนึ่งครั้ง เพื่อทำการเชื่อมต่อ

 10. ลากสายสัญญาณมาเชื่อมต่อยังอีกขาหนึ่ง ก็จะปรากฏสี่เหลี่ยมสีแดงเล็ก ๆ ขึ้นมาเหมือนกัน ให้คลิกลงไปหนึ่งครั้ง ก็จะทำให้ขาอุปกรณ์ทั้งสองเชื่อมต่อถึงกันโดยสมบูรณ์

 11. จากนั้นทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณ และกำหนดค่าอุปกรณ์ให้ครบตามวงจรต้นแบบ ก็จะได้ดังรูป
 12. คลิกที่ปุ่ม เพื่อบันทึกเก็บไฟล์ตามต้องการ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย3.2 การสร้างวงจรเครื่องขยายเสียงขนาดจิ๋ว

ในตัวอย่างที่สองนี้ เราจะทำการสร้างวงจรเครื่องขยายเสียงขนาดจิ๋วกัน โดยวิธีการเชื่อมต่อขาอุปกรณ์จะใช้เป็นจุดต่อร่วมแทนการลากสายสัญญาณในบางจุด ซึ่งเราสามารถทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 1. เปิดโปรแกรม ISIS ขึ้นมา (สามารถดูขั้นตอนการเปิดโปรแกรม ISIS ได้จากหัวข้อ 3.1) แล้วเข้าไปเลือกอุปกรณ์ โดยให้พิมพ์ชื่ออุปกรณ์ลงในช่อง Keywords แล้วอุปกรณ์ก็จะแสดงขึ้นมา ส่วนรายชื่ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ มีดังตารางต่อไปนี้ 2. เมื่อได้อุปกรณ์ครบทุกตัวแล้ว ให้คลิกขวาที่พื้นที่ว่างเลือก Place > Component > ก็จะพบรายการอุปกรณ์ที่เราเลือกไว้ ให้เลือก LM358

 3. คลิกเมาส์หนึ่งครั้งบนพื้นที่ทำงาน เพื่อวางอุปกรณ์ลงไปในตำแน่งที่ต้องการ

 4. วางอุปกรณ์ทุกตัวลงไป แล้วจัดเรียงให้เหมือนวงจรต้นแบบ ดังรูป

 5. นำเมาส์มาชี้ที่ขาอุปกรณ์จะเห็นว่า มีสี่เหลี่ยมสีแดงเล็ก ๆ เกิดขึ้น ให้คลิกลงไปหนึ่งครั้งเพื่อทำการเชื่อมต่อ

 6. ลากสายสัญญาณมาเชื่อมต่อยังอีกขาหนึ่ง ก็จะปรากฏสี่เหลี่ยมสีแดงเล็ก ๆ ขึ้นมาเช่นกัน ให้คลิกลงไปหนึ่งครั้ง ก็จะทำให้ขาอุปกรณ์ทั้งสองเชื่อมต่อถึงกันโดยสมบูรณ์

 7. จากนั้นทำการเชื่อมต่อสายสัญญาณและกำหนดค่าอุปกรณ์ให้ครบตามวงจรต้นแบบ ก็จะได้ดังรูป

 8. เมื่อลากสายสัญญาณเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม เพื่อเลือกใช้จุดต่อร่วม
 9. คลิกที่ชื่อ POWER
 10. นำมาวางตรงขาที่ให้ไฟเลี้ยง

 11. แล้วเชื่อมจุดต่อ POWER กับขออุปกรณ์ที่ติดกันด้วยสายสัญญาณ

 12. คลิกที่ชื่อ GROUND
 13. นำมาวางตรงขาที่ใช้เป็นกราวนด์

 14. แล้วเชื่อมจุดต่อ POWER กับขาอุปกรณ์ให้ติดกันด้วยสายสัญญาณ

 15. จากนั้นทำการเชื่อมจุดต่อร่วมและกำหนดคุณสมบัติอุปกรณ์ให้ครบทุกตัวตามวงจรต้นแบบ3.3 สร้างวงจรนับ 0 – 9 ด้วยไอซีดิจิตอล

ในตัวอย่างนี้จะทำการสร้างวงจรนับสิบ ด้วยไอซีชนิด CMOS เบอร์ 4029B ซึ่งมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 1. เปิดโปรแกรม ISIS ขึ้นมา (สามารถดูขั้นตอนการเปิดโปรแกรม ISIS ได้จากหัวข้อ 3.1) แล้วเข้าไปเลือกอุปกรณ์ โดยให้พิมพ์ชื่ออุปกรณ์ลงในช่อง Keywords แล้วอุปกรณ์ก็จะแสดงขึ้นมา ส่วนรายชื่ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ มีดังตารางต่อไปนี้
 2. คลิกที่ชื่ออุปกรณ์ ที่ต้องการวาง
 3. แล้วคลิกเมาส์ลงไปบนพื้นที่ว่าง เพื่อวางอุปกรณ์ลงไป

 4. จากนั้นให้วางอุปกรณ์ทุกตัว แล้วจัดเรียงอุปกรณ์ดังรูป

 5. นำเมาส์มาชี้ที่ขาอุปกรณ์จะเห็นว่า มีสี่เหลี่ยมสีแดงเล็ก ๆ เกิดขึ้นให้คลิกลงไปหนึ่งครั้ง เพื่อทำการเชื่อมต่อ ลากสายสัญญาณมาเชื่อมต่อยังอีกขาหนึ่ง ก็จะปรากฏสี่เหลี่ยมสีแดงเล็ก ๆ ขึ้นมาเช่นกัน ให้คลิกลงไปหนึ่งครั้ง ก็จะทำให้ขาอุปกรณ์ทั้งสองเชื่อมต่อถึงกันโดยสมบูรณ์

 6. จากนั้นทำการเชื่อมจุดต่อร่วม และกำหนดคุณสมบัติอุปกรณ์ให้ครบทุกตัวตามวงจรต้นแบบ

NOTE
POWER กับ GROUND สามารถเลือกใช้ได้ที่ปุ่มเครื่องมือ


3.4 การสร้างวงจรไฟสิ่งด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC เบอร์ 16F627A

ในตัวอย่างนี้ จะทำการสร้างวงจรไฟวิ่งด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC เบอร์ 16F627A ซึ่งวงจรนี้จะเดินสายสัญญาณแบบบัสในการเชื่อมต่อวงจร ซึ่งสามารถสร้างได้ดังนี้ 1. เปิดโปรแกรม ISIS ขึ้นมา (สามารถดูขั้นตอนการเปิดโปรแกรม ISIS ได้จากหัวข้อ 3.1) แล้วเข้าไปเลือกอุปกรณ์ โดยให้พิมพ์ชื่ออุปกรณ์ลงในช่อง Keywords แล้วอุปกรณ์ก็จะแสดงขึ้นมา ส่วนรายชื่ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ มีดังตารางต่อไปนี้ 2. คลิกที่ชื่ออุปกรณ์ ที่ต้องการวาง
 3. คลิกลงไปบนพื้นที่ว่าง เพื่อวางอุปกรณ์ลงไป

 4. ให้วางอุปกรณ์ทุกตัวแล้วจัดเรียงดังรูป

 5. คลิกที่ปุ่ม เพื่อใช้สายสัญญาณบัส
 6. นำมาคลิกบริเวณกึ่งกลางไอซี PIC กับ R1 ดังรูป

 7. ลากสายสัญญาณบัสลงมา จนถึงตำแหน่ง R8 แล้วดับเบิ้ลคลิก เพื่อวางสายสัญญาณบัสลงไป

 8. นำเมาส์มาชี้ที่ขา 6 ของ PIC จะเห็นว่า มีสี่เหลี่ยมสีแดงเล็ก ๆ เกิดขึ้น ให้คลิกลงไปหนึ่งครั้ง เพื่อทำการเชื่อมต่อ

 9. ลากสายสัญญาณมาเชื่อมต่อกับสายสัญญาณบัส

 10. จากนั้นเดินสายสัญญาณ PIC ขา 7-13 และ R1-R8 เข้ากับสายสัญญาณบัสดังรูป

 11. คลิกที่ปุ่ม เพื่อตั้งชื่อให้กับสายสัญญาณ
 12. คลิกที่สายสัญญาณขา 6 ของ PIC

 13. กำหนดชื่อในช่อง String ตามต้องการ ในที่นี้ตั้งเป็น AB1
 14. คลิกที่ปุ่ม

 15. ชื่อที่ตั้งไว้ก็จะแสดงขึ้นมาบนสายสัญญาณ

 16. ตั้งชื่อให้กับสายสัญญาณให้ครบทุกเส้น โดยถ้าต้องการให้ขาไหนเชื่อมต่อถึงกัน ก็ให้ตั้งชื่อเหมือนกัน ดังรูป

 17. คลิกที่ปุ่ม เพื่อให้จุดต่อร่วม
 18. จากนั้นเดินสายสัญญาณให้กับขาอุปกรณ์ที่เหลือจนครบดังรูป
 19. คลิกที่ปุ่ม เพื่อบันทึกไฟล์เก็บไว้ตำแหน่งตามต้องการ

Copyright © 2011 XTRA NET WORKS